THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 4/2021

CÔNG TY TNHH KĐ & TVXD 3T

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  02/TB-PĐT 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh kế hoạch thi sát hạch tháng 04/2021

Phòng đào tạo thông báo tới quý thầy, quý học viên kế hoạch thi các khóa, tồn đọng, vắng rớt tháng 04/2021cụ thể như sau:

 Ngày 03/4/2021:

 • K40B2+K41B2+K42B2+K43B2+K44B2+K13C;
 • Tồn đọng (K10B2 -> K13B2);
 • Vắng, rớt sát hạch T10/2020.

Ngày 07/4/2021:

 • K45B2+K46B2+K47B2+K48B2+K49B2+K50B2+K14C;
 • Tồn đọng (K14B2 -> K17B2);
 • Vắng, rớt sát hạch ngày 04/11/2020.

Ngày 11/4/2021:

 • K51B2+K52B2+K53B2 +K15C;
 • Tồn đọng (K18B2 -> K24B2);
 • Vắng, rớt sát hạch ngày 11/11/2020.

Ngày 18/4/2021:

 • K54B2+K55B2+K56B2+K16C;
 • Tồn đọng (K30B2 -> K31B2);
 • Vắng, rớt sát hạch ngày 16/11/2020.

Ngày 28/4/2021:

 • K57B2+K58B2+K59B2+K60B2+K17C;
 • Tồn đọng (K32B2 -> K39B2);
 • Vắng, rớt sát hạch ngày 06/12/2020

Danh sách học viên tham dự các kỳ thi sát hạch phòng đào tạo đăng tải lên nhóm danh sách sát hạch, trang web (truy cập http://daukhi3t.com/laixe3t-login).

Phòng Đào tạo thông báo để quý thầy, quý học viên được biết./.

Trân trọng./.

                                                                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC VP

  (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                       Vũ Thị Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *